Character: konpaku youmu

Konpaku Youmu (魂魄妖夢) is a character in Touhou. Gardener of Hakugyokurou, the netherworld pagoda, and bodyguard of its "princess", Saigyouji Yuyuko.

Recent Posts